Regulamin Biblioteki Jana Pawła II przy parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie

Biblioteka Jana Pawła II udostępnia swoje zbiory

 a / na miejscu w czytelni

 b / prowadzi wypożyczenia na zewnątrz biblioteki.

Biblioteka Jana Pawła jest ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych , którzy chcą korzystać z jej zbiorów.

Biblioteka prowadzi księgozbiór składający się książek i czasopism, udostępniany dla celów kształcenia i samokształcenia dla młodzieży i dorosłych, dla ich rozwoju intelektualnego i społecznego uczestnictwa w kulturze. 

Czytelnik uzyska w Bibliotece wszechstronne informacje biblioteczne i bibliograficzne.

Czytelnik ma do dyspozycji własne bazy danych, Katalog Bibliotek Kościelnych FIDES oraz katalogi  ONLINE.

Zasady korzystania z Czytelni Biblioteki Jana Pawła II

W Czytelni obowiązuje cisza i zachowanie porządku.

Czytelnicy zobowiązani są wyłączyć telefony komórkowe.

Przed wejściem do Czytelni należy zostawić w szatni  wierzchnie okrycia, parasole i plecaki.

W Czytelni nie wolno spożywać posiłków

Przed wyjściem z Czytelni należy zwrócić materiały, będące własnością Czytelni. 

Osoby odwiedzające Czytelnię mają możliwość bez konieczności rejestrowania się korzystania z :

    - z katalogu Biblioteki

    - baz online

    - zbiorów ulokowanych w wolnym dostępie. 

Osoby korzystające z biblioteki w pozostałym zakresie, czyli :

    - dostępu do całego księgozbioru Biblioteki (części magazynowej) 

    - wypożyczeń na zewnątrz Biblioteki

mają obowiązek rejestracji.

Warunki rejestracji

Biblioteka przyjmuje wszystkich, którzy ukończyli 12 lat.

1. W celu rejestracji należy przynieść aktualny dokument tożsamości z fotografią i adresem zamieszkania.

2.Wypełnić deklarację (czytelnie).

3.W przypadku osób niepełnoletnich, deklarację podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

4.Osoba zarejestrowana, posiada w Bibliotece kartę Czytelnika.

Prawa i obowiązki Czytelników Biblioteki

Każdy Czytelnik ma prawo do korzystania z całości zbiorów ( sala i magazyn), ze stanowisk komputerowych oraz dostępu do Internetu.

Czytelnik ma prawo uzyskać pomoc w zakresie wyszukiwania i udostępniania potrzebnych książek lub innych wydawnictw oraz otrzymać informację bibliograficzną na podstawie własnych baz danych lub katalogów online.

Czytelnik ma prawo zamówić jednorazowo 5 książek.

Czytelnik ma prawo pożyczyć na zewnątrz Biblioteki 3 książki na okres jednego miesiąca.

Przedłużenie wypożyczenia  jest możliwe tylko przed upływem daty zwrotu.

Za zwrócenie książki po terminie przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 50 groszy za każdy dzień zwłoki za każdą książkę.

Czytelnik ma obowiązek opieki nad powierzonymi zbiorami. 

Uszkodzenie książki z winy Czytelnika powinno być naprawione.

Czytelnik, który wypożyczył książkę, a ją zniszczył lub zagubił, zobowiązany jest książkę odkupić z własnych środków lub zapłacić kwotę wskazaną przez osobę prowadzącą Bibliotekę.